Jugements de Mme ��MIGLIETTA Maria Grazia
MARTIGUES - CACS Samedi 24 septembre 2022
15   TECKEL STANDARD Poil Dursamedi
4OUVERTE MleRing : 12  -  09 h 00
2TRAVAIL MleRing : 12  -  09 h 15
3JEUNE FemelleRing : 12  -  09 h 20
1OUVERTE FemelleRing : 12  -  09 h 30
4TRAVAIL FemelleRing : 12  -  09 h 35
1VETERAN FemelleRing : 12  -  09 h 50
2   TECKEL NAIN Poil Rassamedi
1CHAMPION MleRing : 12  -  09 h 55
1INTERMEDIAIRE FemelleRing : 12  -  10 h 00
9   TECKEL NAIN Poil Longsamedi
1PUPPY MleRing : 12  -  10 h 05
3OUVERTE MleRing : 12  -  10 h 10
2JEUNE FemelleRing : 12  -  10 h 20
1INTERMEDIAIRE FemelleRing : 12  -  10 h 25
2OUVERTE FemelleRing : 12  -  10 h 30
2   TECKEL NAIN Poil Dursamedi
1JEUNE FemelleRing : 12  -  10 h 35
1OUVERTE FemelleRing : 12  -  10 h 40
2   KANINCHEN TECKEL Poil Longsamedi
1OUVERTE MleRing : 12  -  10 h 45
1TRAVAIL FemelleRing : 12  -  10 h 50
1   RETRIEVER Poil Bouclsamedi
1CHAMPION MleRing : 12  -  10 h 55
7   RETRIEVER Poil Platsamedi
2OUVERTE MleRing : 12  -  11 h 00
1TRAVAIL MleRing : 12  -  11 h 05
1CHAMPION MleRing : 12  -  11 h 10
1JEUNE FemelleRing : 12  -  11 h 15
1INTERMEDIAIRE FemelleRing : 12  -  11 h 20
1TRAVAIL FemelleRing : 12  -  11 h 25
6   RETRIEVER DU LABRADORsamedi
1PUPPY MleRing : 12  -  11 h 30
1OUVERTE MleRing : 12  -  11 h 35
1PUPPY FemelleRing : 12  -  11 h 40
1INTERMEDIAIRE FemelleRing : 12  -  11 h 45
1OUVERTE FemelleRing : 12  -  11 h 50
1CHAMPION FemelleRing : 12  -  11 h 55
19   GOLDEN RETRIEVERsamedi
3JEUNE MleRing : 12  -  12 h 00
2INTERMEDIAIRE MleRing : 12  -  12 h 10
1OUVERTE MleRing : 12  -  12 h 15
2CHAMPION MleRing : 12  -  12 h 20
2PUPPY FemelleRing : 12  -  12 h 25
3JEUNE FemelleRing : 12  -  12 h 30
1INTERMEDIAIRE FemelleRing : 12  -  12 h 40
3OUVERTE FemelleRing : 12  -  12 h 45
2CHAMPION FemelleRing : 12  -  12 h 55
63  chiens juger le samedi